Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr V/132/2019 z 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie: ogłoszenia konkursu plastycznego „Jasło się mieni
w barwach jesieni”.
06.09.2019 więcej
Zarządzenie Nr V/131/2019 z 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2019 r. oraz zmiany
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami.
06.09.2019 więcej
Zarządzenie Nr V/130/2019 z 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego w Mieście Jaśle.
04.09.2019 więcej
Zarządzenie nr V/129/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r.
informacja z wykonania budżetu miasta Jasła za I półrocze
2019 r.
03.09.2019 więcej
Zarządzenie Nr V/128/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r.
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie
zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach
programu „Wyprawka szkolna” na rok szkolny 2019/2020
20.08.2019 więcej
Zarządzenie Nr V/127/2019 z 20 sierpnia 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych pn. „Badanie
stanu usług publicznych oraz kapitału intelektualnego w
Mieście Jaśle”.
20.08.2019 więcej
Zarządzenie Nr V/126/2019 z 19 sierpnia 2019 r.
w sprawie zarządzenia głosowania na projekty zgłoszone w
ramach Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego.
20.08.2019 więcej
Zarządzenie Nr V/125/2019 z 19 sierpnia 2019 r.
zmiany budżetu Miasta Jasła na 2019 r. oraz zmiany planu
finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami.
20.08.2019 więcej
Zarządzenie Nr V/124/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu
zadaniowego ds. opracowania Strategii Rozwoju Miasta Jasła na
lata 2021-2024
16.08.2019 więcej
Zarządzenie Nr V/123/2019 Burmistrza Miasta Jasła
Zarządzenie Nr V/123/2019 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 7
sierpnia 2019 r. w sprawie:zmiany budżetu Miasta Jasła na
2019r
14.08.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się